آرایش آبپاش ها در مزرعه به چه صورت باشد بهتر است؟

آرایش آبپاش ها در آبیاری بارانی

چیدمان یا همان آرایش آبپاش ها یکی از کارهای مهم در طراحی آبیاری بارانی است. اگر آرابش آبپاش ها را درست انتخاب نکنیم ممکن است به قسمتی از مزرعه آب نرسد و به قسمتی دیگر بیشتر و همین باعث کاهش کارایی سیستم می گردد و راندمان بهره وری در کل مزرعه را پایین می آورد.

سه نوع آرایش برای چیدمان آبپاش ها در مزرعه داریم:

۱- آرایش مربعی

آرایش آبپاش ها در آبیاری بارانی

۲- آرایش مثلثی

آرایش آبپاش ها در آبیاری بارانی

۳- آرایش مستطیلی
آرایش آبپاش ها در آبیاری بارانی

برای توزیع مناسب باران فاصله آبپاش ها باید طوری باشد که جهش آبی آبپاش ها، کاملا یکدیگر را قطع کنند. با استفاده از منحنی توزیع بارندگی که بوسیله سازندگان آبپاش ها تهیه می شود می توان فاصله آبپاش ها را محاسبه کرد و آرایش آبپاش ها را طوری در نظر گرفت که باران به طور یکنواخت توزیع گردد.

معمولا فواصل آبپاش ها را به صورت زیر محاسبه می کنند:

R در این محاسبات شعاع پاشش است

آرایش آبپاش ها در آبیاری بارانی

آرایش مستطیلی بیشتر مناسب مناطقی است که به طور بارز دارای جهت باد غالب هستند. در این صورت باید ضلع بزرگ مستطیل  ( یعنی جهتی که فاصله آبپاش ها بیشتر است ) در جهت باد غالب قرار بگیرد تا در نتیجه کاهش برد کناری شعاع پاشش ( در جهت عرض مستطیل ) که در اثر وزش باد صورت می گیرد با فاصله کم آبپاش ها جبران شود.

آرایش مثلثی بهترین پوشش را ایجاد می کند ولی پیاده کردن آن روی زمین با برخی مشکلات همراه است بنابراین در اکثر موارد آرایش مربعی به این آرایش برتری دارد. در سامانه های ثابت ترجیحا از آرایش مثلثی و در سامانه های متحرک از آرایش مربعی استفاده می شود.

فواصل آبپاش ها که بیشتر از همه متداول است و به کار برده می شود به قرار زیر است:

۶*۶ متر

۱۲*۱۲ متر

۱۲*۱۸ متر

۱۸*۱۸ متر

۱۸*۲۴ متر

۲۴*۲۴ متر

منبع: کتاب مبانی آبیاری و اصول طراحی روش های آبیاری بارانی کلاسیک

گروه: آبیاری
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب