برای گیاه های خود چه تعداد قطره چکان انتخاب کنیم؟

انتخاب قطره چکان برای گیاهان

با توجه به نوع ، اندازه و سن گیاهان خود، آرایش ها و تعداد های مختلف از قطره چکان ها را باید انتخاب کنیم. برای گیاهان یکساله که نیاز به ایجاد یک نوار مرطوب در طول ردیف کشت دارند آرایش مستقیم یک ردیفه کارایی زیادی دارد. این آرایش برای وضعیتی که فاصله بین درختها بیش از ۳ متر باشد، توصیه نمی گردد. آرایش قطره چکان های چند شاخه ای، حلقوی و زیکزاکی در آبیاری باغات کاربرد دارد. آرایش مستقیم دو ردیفه در باغ های قدیمی که درختها سن زیادی دارند استفاده می شود. در یک سیستم آبیاری قطره ای که صحیح باشد، بایستی پیازهای رطوبتی قطره چکان ها همپوشانی داشته باشند. بدین منظور فاصله بین قطره چکان ها را ۸۰ درصد قطر خیس شده در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتی متری از سطح خاک در نظر می گیرند.

تعداد قطره چکان ها برای هر درخت را می توان با آزمون و خطا انتخاب کرد اما به طور کلی جدول زیر می تواند ما را در تعیین اولیه تعداد قطره چکان ها یاری برساند

گروه: آبیاری
نوع گیاه
تعداد قطره چکان پیشنهاد شده
سبزیجات یک ردیفه
سیستم پخش آب خطی فاصله بین روزنه ها نباید از 1.5 برابر فاصله بین گیاهان در طول در ردیف تجاوز نماید
سبزیجات دو ردیفه
سیستم پخش خطی آب فاصله بین روزنه ها نباید از فاصله بین گیاهان در طول دو ردیف تجاوز نماید
انگورها
قطره چکان های نقطه ای با دبی 4-8 لیتر در ساعت فاصله بین قطره چکان ها با فاصله بین گیاهان مطابقت داشته اما بایستی در خاکهای شنی فواصل نزدیکتر باشد
توت فرنگی
سیستم پخش خطی آب فاصله روزنه ها نباید از 60 سانتی متر تجاوز کند. بهترین فاصله پیشنهادی 35 سانتی متراست
تمشک ها
قطره چکان های نقطه ای 4 - 8 لیتر در ساعت تقریبا از هر قطره چکان برای 2 گیاه استفاده نمایید با توجه به نوع خاک فاصله قطره چکان ها می تواند 120 تا 180 سانتی متر باشد
درختان میوه کشت دو ردیفه
فاصله درختان روی ردیف 200 سانتی متر یا کمتر باشد برای هر ردیف یک لوله آبده کار گذاشته شود و قطره چکان ها در وسط بین دو درخت قرار گیرند
درختان میوه پا کوتاه
فاصله بین هر درخت 2.5 متر دو قطره چکان 4 لیتر در ساعت برای هر درخت که این قطره چکان ها بایستی در فاصله 60 تا 100 سانتی متری از تنه درخت قرار گیرند
درختان میوه نسبتا پا کوتاه
فاصله بین درختان بیشتر از 2.5 متر حداقل دو ققطره چکان 4 لیتر در ساعت برای هر درخت. برای درختانی که فاصله بین آنها از 4.5 متر تجاوز می کند ممکن است 3 قطره چکان و یا حتی بیشتر مورد نیاز باشد
بلوبری - زغال اخته
قطره چکان های نقطه ای 4 تا 8 لیتر در ساعت فاصله بین قطره چکان ها با فاصله بین گیاهان مطابقت داشته باشد
درختچه هایی به ارتفاع 60 تا 100 سانتی متر
یک یا دو قطره چان 4 لیتر در ساعت در فاصله 15 تا 35 سانتی متری از تنه گیاه
درختچه هایی تا ارتفاع 1.5 متر
یک یا دو قطره چان 4 لیتر در ساعت در فاصله 30 سانتی متری از یکدیگر
درختچه ها و درختان به ارتفاع 1.5 تا 3 متر
3 تا 4 قطره چکان 4 لیتر در ساعت یا 1 تا 2 قطره چکان 8 میتر در ساعت به فواصل مساوی در اطراف درخت و به فاصله 45 تا 60 سانتی متر از درخت
درختان با ارتفاع 3 تا 6 متر
4 تا 6 قطره چکان 4 لیتر در ساعت یا 2 تا 3 قطره چکان 8 لیتر در ساعت با فواصل مساوی از یکدیگر و در فاصله 60 تا 100 سانتی متری از درخت
پوشش های گیاهی و گل ها
به تعداد کافی قطره چکان 4 لیتر در ساعت در یک شبکه منظم به طوری که 100 درصد سطح خیس شود - برای خاک های شنی سبک به فاصله 60 تا 80 سانتی متر از یکدیگر - برای خاک های لومی به فاصله 1 متراز یکدیگر - برای خاک های رسی سنگین، به فاصله 120 سانتی متر از یکدیگر یا لوله های سوراخدار در ردیف های موازی
سبزیجات - گیاهان ردیفی - گیاهان با فاصله عریض
قطره چکان ها 2 یا 4 لیتر در ساعت با فواصل نزدیک روی یک خط یا لوله سوراخدار با فواصل سوراخ های 30 تا 45 سانتی متری
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب