تاثیرات انواع خاکپوش در گوجه فرنگی

تاثیرات انواع خاکپوش در گوجه فرنگی

در پرورش گوجه فرنگی در کشتزار یا در تونل های پلاستیک پوشاندن خاک ( خاکپوش ) با ورقه پلی اتیلن می تواند بسیار سودمند باشد. این پوشش بر پایه نوع هدف می تواند شفاف، سیاه یا زردرنگ باشد. هر یک از این پوشش ها اثر متفاوتی در خاک و گیاه خواهند داشت. برای مثال، توزیع رطوبت در لایه بالایی خاک در مقایسه با خاک های بدون خاک پوش بسیار یکنواخت است. در نتیجه، ریشه های بیشتری در لایه بالایی خاک توسعه می یابد که این لایه به طور معمول از لحاظ عناصر غذایی و ریزموجودات؟ سودمند، غنی تر است. دمای خاک نیز توسط خاک پوش تحت تأثیر قرار می گیرد. پلی اتیلن شفاف تا هنگامی که در معرض آفتاب قرار گیرد و توسط تاج گیاه پوشانده نشود دمای خاک را نسبت به خاکهای بدون خاک پوش افزایش می دهد. پلاستیک سیاه دمای خاک را کاهش می دهد ولی هنگامی که دمای هوا نزدیک به صفر است دما در زیر پوشش در مقایسه با دیگر خاک پوش ها اندکی بالاتر خواهد بود که این امر به خاطر جلوگیری از خروج پرتوهای گرمایی از خاک به هوا می باشد. در خاک های شور آبیاری شده یا هنگام استفاده از آب شور برای آبیاری، غلظت نمک در قسمت های دارای خاک پوش کاهش خواهد یافت، چون تبخیر کمتری در این قسمت صورت می گیرد

حرکت نمک در بسترهای خاکپوش شده با روش آبیاری قطره ای

حرکت نمک در بسترهای خاکپوش شده

پلاستیک شفاف رشد علفهای هرز را افزایش می دهد ولی اگر پوشش پلاستیکی به طور کامل در پیرامون بستر و نزدیک به گیاه زراعی با خاک پوشانده شود این نارسایی برطرف خواهد شد چون در اثر افزایش دما در زیر خاک پوش، علف های هرز در حال رویش از بین خواهند رفت. پوشاندن اطراف خاک پوش باید با لایه نازکی از خاک صورت گیرد. علف های هرز تنها در اثر تابش مستقیم آفتاب از بین خواهند رفت و در شرایط آب و هوایی ابری حتی به رشد خود ادامه خواهند داد. علفهای هرز را نمی توان به طور بهینه با خاک پوش پلاستیکی از بین برد و کاربرد یک علف کش پیش از کشیدن ورقه های پلاستیکی در کشتزار ضروری است.

ویروس پیچیدگی زرد برگ با مگس سفید انتقال می یابد. جمعیت مگس سفید و آلودگی گیاه می تواند به طور قابل توجه هنگام به کارگیری خاک پوش های پلاستیکی زرد کاهش داده شود. تا هنگامی که گیاهان، جوان بوده و پوشش پلاستیکی توسط گیاه پوشانده نشده است مگس ها بیشتر به پلاستیک زرد جذب می شوند و گرمای پلاستیک زرد مگس ها را از بین خواهد برد. این اثر می تواند در طول ۲۰-۱۰ روز پس از نشاکاری و تا ۳۰ روز پس از کاشت مستقیم بذر تداوم یابد. استفاده از حشره کش های مناسب نیز ضروری است ولی کارایی آنها در صورت استفاده از پلاستیک زرد بسیار بیشتر خواهد بود.

پلاستیک سیاه در خاکپوش گوجه فرنگی

کیفیت میوه در گوجه فرنگی های فرآیندی پرورش یافته در مناطق خشک می تواند در اثر استفاده از خاک پوش های پلاستیکی شفاف بهبود داده شود و عملکرد میوه، مواد جامد كل محلول، غلظت افشره و اسیدیته ميوه افزایش یابد. در گوجه فرنگی های آبیاری شده نیز عملکرد محصول به طور قابل توجهی افزایش می یابد و شیوع بیماری های خاکزی و آسیب فیزیکی کاهش می یابد. ضخامت پیشنهاد شده برای پوشش های پلی اتیلنی شفاف و سیاه، mm۰/۰۳ و برای پوشش های زرد، 0.04 تا 0.05 میلی متر  است. پوشش پلاستیکی زرد نازک تر، رنگ زرد مناسبی ندارد. پوشش ها cm ۱۲۰ پهنا دارند. میزان پوشش پلی اتیلنی موردنیاز در حدود kg۱۷۰-۲۰۰ در هکتار برای پوشش های شفاف یا سیاه و kg ۲۴۰-۳۰۰ در هکتار برای پلاستیک زرد است. در صورت کاشت گیاهان گوجه فرنگی در طول فصل خنک و وجود قابلیت کنترل مناسب علف های هرز، پوشش پلاستیکی شفاف ترجیح داده می شود ولی در طول فصل گرم از پلاستیک سیاه استفاده می شود چون در غیر این صورت، دمای زیر پوشش ممکن است به میزان زیادی افزایش یافته و گیاهان از بین بروند. از سوی دیگر، پوشش پلاستیکی سیاه گرمای زیادی را به گیاهان جوان پس می دهد و موجب آسیب دیدن آنها می شود. بنابراین، از پوشش های پلاستیکی که در قسمت بیرونی سفید رنگ و در قسمت داخلی سیاه رنگ هستند می توان استفاده نمود و یا می توان پس از کشیدن پلاستیک سیاه روی بستر کاشت، قسمت بیرونی آن را با رنگ پلاستیکی سفید، رنگ کرد. پیش از کشیدن پوشش پلاستیکی در کشتزار، بسترها باید با یک خاک ورزی مناسب، صاف و مسطح شوند و همه ی کود پایه و کود دامی به خاک اضافه شود. در صورت استفاده از سامانه آبیاری قطره ای، لوله ها را باید پیش از کشیدن پوشش پلاستیکی، در حاشیه مرکز بستر قرار داد. پوشش پلاستیکی به وسیله تراکتور که جوی های کوچکی را در هر دو طرف بستر ایجاد می کند و حاشیه پوشش را درون آن قرار می دهد و به صورت نواری cm ۱۵-۲۰ از پوشش را در هر دو طرف با خاک می پوشاند، در کشتزار کشیده می شود. پس از کشیدن پوشش پلاستیکی، سوراخهایی به قطر cm ۷-۸ برای کاشت ایجاد می شود در شرایط بسیار گرم، سوراخ ها باید دارای cm ۱۰-۱۲ قطر باشند و دست کم یک روز پیش از کاشت باز شوند تا دمای زیر پوشش کاهش یابد.

اندازه سوراخ ها در خاکپوش

در سیستم های کاشت مستقیم بذر در اوایل بهار می توان از پوشش های شفاف استفاده کرد. در صورت استفاده از پوشش های پلاستیکی بدون سوراخ باید آنها را بی درنگ پس از رویش گیاهان از خاک سوراخ نمود، چون تأخیر در این کار ممکن است باعث مرگ گیاهان شود. سوراخها باید با چاقو ایجاد شوند که برای گوجه فرنگی های فرآیندی با جمعیت ۶۰۰۰۰ گیاه، در حدود ۱۰ کارگر در هر روز برای هر هکتار لازم است. در صورت نیاز به تنک کردن، این عمل با دست انجام خواهد شد که کاری بسیار پرزحمت خواهد بود.

کشیدن پوشش پلاستیکی روی سطح خاک با تراکتور

کشیدن پوشش پلاستیکی روی سطح خاک با تراکتور

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب