روش های نوین آبیاری قطره ای در کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

روش های نوین آبیاری قطره ای در کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

آبیاری قطره ای

با ورود سیستم های آبیاری قطره ای در ترکیب با تزریق کننده های کودی، قرار گرفتن آب یا محلول غذایی در پای بوته ها بر اساس یک روال منظم امکان پذیر گردیده است. با استفاده از این نوع سیستم توزیع محلول غذایی، امکان کاربرد قالب های پشم سنگ یا کیسه ها و گلدان های پرلیت در جهت آبیاری قطره ای گوجه فرنگی به وجود آمد. این دو بسر رشد در حال حاضر، سیستم های اصلی کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی در گلخانه محسوب می شوند.

سیستم آبیاری قطره ای قالب های پشم سنگ

بستر ریشه زایی یک قالب پشم سنگ بزرگ (۳✖۸✖۳۶ سانتی متر) در داخل پوشش پلاستیکی است که ویژگی های نگهداری آب و تهویه بسیار مطلوبی داشته و به عنوان یک بستر ریشه زایی بسیار مناسب عمل می کند. این روش پرورش گوجه فرنگی به شرح زیر است:

– جوانه زنی بذر گوجه فرنگی در یک مکعب کوچک یا قالب های اشاره شده در بحث تولید نشاء صورت می گیرد.

– زمانی که اولین برگ های حقیقی ظاهر شدند، مکعب داخل یک مکعب پشم سنگ بزرگتر قرار داده می شود.

– زمانی که ریشه ها از زیر مکعب بیرون آمدند، مکعب مذکور در قالب پشم سنگ قرار داده می شود.

– منافذ یا برش های کوچکی در قسمت زیرین پلاستیک قالب پشم سنگ ایجاد می شود تا محلول غذایی اضافی خارج شود ولی یک لایه کم عمق از محلول در ته پلاستیک بماند.

– آب یا محلول غذایی در مکعب پشم سنگ با جریان کافی در قسمت طوقه گیاه حرکت نموده و به داخل قالب پشم سنگ جریان می یابد.

– محلول غذایی که در قالب ها تجمع می یابد، به صورت منظم از نظر شوری (EC) کنترل می شود و چنانچه میزان شوری به سطح معینی برسد، قالب به منظور حذف نمک های تجمع یافته، با آب خالص شستشو داده می شود. قالب پشم سنگ چندین نوبت قابل استفاده بوده ولی بعد از آن باید تعویض گردد. در برخی گلخانه ها، قالب ها بعد از ۱۶ الی ۱۸ ماه عوض می شوند.

کشت گوجه با پشم سنگ

 سیستم آبیاری قطره ای کیسه های حاوی پرلیت

پرلیت بستر ریشه زایی است که در یک کیسه پلاستیکی با ابعاد شبیه به قالب پشم سنگ ریخته می شود. این روش پرورش گوجه فرنگی به شرح زیر است:

– بذر گوجه فرنگی در مکعب پشم سنگ جوانه زنی می کند.

– وقتی گیاه دارای برگ های حقیقی شد، مکعب داخل یک مکعب پشم سنگ بزرگ تر یا یک لیوان حاوی پرلیت یا پشم سنگ قرار داده می شود.

– وقتی ریشه ها از زیر مکعب یا لیوان بیرون آمدند، گیاه در حفره ای در داخل کیسه پرلیت قرار داده می شود.

آب یا محلول غذایی به وسیله سیستم آبیاری قطره ای در قاعده گیاه در داخل لیوان یا مکعب پشم سنگ پخش می شود. وضعیت محلول غذایی و برنامه توزیع آن مطابق با شرایط محیطی و مرحله رشد گیاه کنترل می شود. سوراخ ها یا برش های کوچکی در زیر کیسه ایجاد شده تا محلول اضافی خارج شده و یک لایه کم عمق از محلول غذایی در ته کیسه تشکیل گردد. محلول غذایی که در کیسه تجمع می یابد، به صورت منظم از نظر شوری (EC) کنترل می شود و چنانچه میزان شوری به سطح معینی برسد، کیسه ها به منظور حذف نمک های تجمع یافته، با آب خالص شستشو داده می شوند. پرلیت دورن کیسه برای تولید دو محصول کافی بوده و بعد از آن باید دور ریخته شود.

سیستم آبیاری قطره ای گلدان های BATO حاوی پرلیت

در این سیستم به جای کیسه از گلدان های BATO حاوی پرلیت استفاده می شود. مزایای این گلدان ها نسبت به کیسه بسیار زیاد است. این گلدان ها بسیار محکم و چندین بار قابل استفاده بوده و یک مخزن در قسمت پایین خود دارند. قسمت پایین این گلدان ها طوری طراحی شده است که محلول غذایی خروجی به آسانی در ته گلدان جمع آوری می شود.

می توانید اطلاعات تکمیلی را در کتاب راهنمای جامع و مصور کشت و پرورش گوجه فرنگی مطالعه فرمایید

کشت گوجه

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب