مقدمه ای بر شناخت کود های کشاورزی

مقدمه ای بر شناخت کودهای کشاورزی

 تعریفی از کود : کود به هر ماده آلی یا معدنی که حاوی عناصر مغذی بوده و کیفیت و حاصلخیزی خاک را افزایش دهد گفته می شود. همین طور مواد بیولوژیکی که با تیمار کردن گیاه ، عملکرد کیفی و کمی آنرا ارتقا دهد نیز کود محسوب می شود.

 انواع کود: کودهای شیمیای ، کودهای آلی یا ارگانیک و کودهای زیستی یا بیولوژیک

کود های شیمیایی :گروهی از این کودها جزو عناصری هستند که در گیاهان بیشتر مصرف می شوند که به آنها ماکرو المنت یا پر مصرف گفته می شود. گروه دیگر میکرو المنت نامیده شده و جزو عناصر کم مصرف به حساب می آیند.

 برخی از عناصر پر مصرف عبارت اند از : ازت ، فسفر ، پتاس ، کلسیم، منیزیم.

برخی از عناصر کم مصرف عبارت اند از : آهن ، روی ، منگنز، مس ، بُر .

در کنار کودهای گفته شده ، کودهایی نیز هستند که هر دو عنصر کم مصرف و پر مصرف را به نسبت متناسب با هم دارند . این کود اصطلاحا کود کامل خوانده می شود.

گیاهان و درختان مختلف بسته به  نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک، به کود های گفته شده نیازمند خواهند بود. ترکیب شیمیایی و همین طور درصد خلوص کودهای مختلف که حاوی یک عنصر هستند بسیار متفاوت است. این تفاوت در ترکیب می تواند در مورد مصرف آنها ، چگونگی پخش ، زمان کود دهی و همچنین اثر بخشی آنها موثر واقع شود. به همین خاطر شناخت کافی یک کشاورز از انواع کودهای شیمیایی، قبل از انتخاب و مصرف آنها بسیار ضروری است.

توضیحی در مورد کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی رشد گیاه را تقویت کرده و عملکرد محصول آنها را افزایش می دهند . این کودهای در نتیجه فرایندهای شیمیایی و غیر طبیعی تولید شده و در اختیار گیاهان قرار می گیرند. کودهای شیمیایی در مقام مقایسه نسبت به کودهای آلی حجم کمتری اشغال می کنند. این کودها تنوع بسیار زیادی دارند و به شکل های مختلفی همچون پودری ، گرانوله ، مایع و گاز تولید می گردند.

کلمات کلیدی: کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی ، شکل کودها، کود پودری ، کود گرانوله، عناصر کم مصرف گیاه ، عناصر پر مصرف، کود آلی ، کود بیولوژیک ، کود کامل .

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب