مواد آلی موجود در خاک چه تاثیرات مثبتی بر روی تغذیه درخت انگور می گذارند؟

مواد آلی موجود در خاک یک فاکتور بسیار مهم در رشد و باردهی محصول درختان انگور ایفا می کنند. کمبود یا اشباع بیش از حد آنها می تواند اثرات نامطلوبی بر روی درخت بر جای بگذارد. از تاثیرات مفید این مواد می توان به اصلاح ساختار خاک ، هدایت مناسب جریان آب در بافت خاک و کاهش آبدوی یا خاصیت از دست دادن آب در خاک اشاره کرد.

مواد آلی خاک را می توان با اضافه نمودن کودهای آلی به خاک تامین کرد. این کودها شامل کودهای دامی ، کمپوست و کود سبز می باشد.

–        مواد آلی به کاهش روان یا آبدوی از خاک و فرسایش آن کمک می کند. خاک هایی که از لحاظ مواد آلی فقیر به حساب می آیند انسجام کافی نداشته و جریان آب را ساده تر از خود عبور می دهند و این آب به زودی به درون لایه های زیرین زمین نشت کرده و به هدر می رود و به مصرف درخت یا گیاه نمی رسد.

–        مواد آلی با تجزیه و فساد خود و همین طور ظرفیت تبادل یونی قابل توجهی که دارند در تغذیه درخت انگور مورد استفاده قرار گرفته و نقش مثبتی در این زمینه ایفا می کنند.

–        مواد آلی ترکیبات ضروری برای شکل گرفتن و تثبیت خاکدانه ها را فراهم نموده و به اصلاح ساختمان خاک کمک می کنند. ترکیبات پیچیده کربوهیدرات ها همچون رزین ها ، صمغ ها و اسید های آلی که از تجزیه مواد آلی خاک به دست می آیند، در ارتباط با ذرات خاک همچون سیمان عمل کرده و ساختار خاک را بهبود می بخشند.

–         مواد آلی ظرفیت نگهداری و استعداد خاک را برای هدایت آب فزونی می بخشند. زیرا این مواد قدرت جذب آب زیادی داشته و ظرفیت آبگیری خاک را بهبود می دهند. ذرات مواد آلی در بینابین ذرات رس قرار گرفته و به هم چسبیدگی آنها را کاهش می دهند . این فرایند سبب بهبود ساختمان خاک شده و جریان آب را تسهیل می نماید.

در آخر ذکر این نکته خالی از ارزش نیست که بدانید خاک هایی که کمتر از ۲ درصد ماده آلی داشته باشند از نظر موجودیت مواد آلی فقیر محسوب شده و تاثیرات منفی حاصل از کمبود این مواد در آنها واقع می شود.

کلمات کلیدی: مواد آلی خاک ، تغذیه درخت انگور ، خاصیت آبدوی خاک ، اصلاح ساختمان خاک ، ظرفیت نگهداری و هدایت آب .

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب