میزان مصرف کود نیتروژن برای گیاه لوبیا چگونه است؟

کود نیتروژن در کشت لوبیا

مقدار نیتروژن مورد نیاز لوبیا در طول دوره رویش آن ، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هر هتکار است. می توان این مقدار نیتروژن را از به صورت نیتروژن معدنی خاک، تثبیت همزیستی  و آزاد تامین کرد. این نکته بدیهی به نظر می رسد که وقتی فرایند تثبیت به صورت همزیستی و یا آزاد می تواند نیاز گیاه از نیتروژن را تامین کند دیگر نیازی به استفاده از نیتروژن معدنی نیست.

توجه به این نکته ضروری است که اگر کسری نیتروژن خاک برای کشت لوبیا از طریق همزیستی یا آزاد تامین نشود باید آنرا با استفاده از افزودن نیترات معدنی خاک، آن هم به صورت کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن تامین کرد.

فرایند تثبیت نیتروژن توسط عوامل متعددی مانند نوع گیاه میزبان ، سوش باکتری و شرایط محیطی دستخوش تغییر می گردد. به نظر می رسد ایجاد تمامی شرایط مناسب ، کار نسبتا دشواری است که همواره و در همه مکانها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر فرایند تثبیت بیولوژیک نیتروژن نیز از کارایی صد در صدر و مناسبی بر خوردار نمی باشد. به دیگر سخن این فرایند نمی تواند نیاز کامل نیتروژنی گیاه لوبیا را تامین کند.

مطالعات نشان می دهد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز نیتروژن گیاه در صورت بودن شرایط مطلوب تثبیت نیتروژن، تامین می گردد. به همین خاطر برای کسب عملکرد حداکثری، مصرف تکمیلی نیتروژن در لوبیا ضروری است.

نیتروژن یکی از عناصر مورد نیاز در تمام دوره رشد گیاه می باشد. گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق نیتریفیکاسیون ، تثبیت آزاد و همزیستی بدست می آورند. در فرایند نیتریفیکاسیون ابتدا نیتروژن مواد آلی در مرحله آمونیفیکاسیون به آمونیوم و سپس به نیتریت و نیترات تبدیل می شود.

 علاوه بر مواد آلی و تثبیت بیولوژیک نیتروژن ، گاهی مقداری از ازت هوا طی یک تخلیه الکتریکی در جو با اکسیژن ترکیب شده و در نیتروژن حاصل با آب تولید اسید سیتریک با آمونیاک کرده و در نهایت نیترات آمونیوم حاصل از آنها به وسیله باران وارد خاک می شود.

 در هر حال پیوسته مقدار نیتروژن موجود در مواد آلی خاک و هوا در صورتی که در اختیار گیاه قرار گیرد برای تامین نیاز نیتروژن گیاه کافی نیست . به این خاطر که شرایط برای فرایند هایی همچون تثبیت همزیستی و آزاد و نیتروفیکاسیون ایده آن نمی باشد. و از طرفی همواره به علت کمی مواد آلی خاک ، تثبیت آمونیاکی نیتروژن و هدر رفت گازی و آبشویی آن، مقدار نیتروژنی که بدست می آید به اندازه نیاز گیاه نیست.

برچسب ها : نیاز نیتروژنی لوبیا ، کود شیمیایی حاوی نیتروژن ، مواد آلی خاک ، نیاز نیتروژن گیاه، تثبیت نیتروژن . نیتروفیکاسیون ، تثبیت همزیستی و آزاد نیتروژن.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب