کتاب استفاده از آب شور در کشاورزی پایدار
آب شور آبیاری گندم
راهنمای جامع آبیاری گندم
راهنمای مفابله با سرما زدگی باغ میوه و گیاهان
آموزش آبیاری نوار تیپ
کتاب آبیاری بارانی حک کلر
راهنمای نرم افزار آبیاری Netwat
کتاب آبیاری بارانی
نرم افزار آبیاری cropwat
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب