درختان سیب در تمام انواع خاکها رشد می کنند اما خاکهای با بافت سبک و متوسط برای رشد این گیاه مطلوبتر است. تراکم و فاصله درختان سیب به نوع خاک، شرایط آب و هوایی، رقم سیب و نوع کشت آنها بستگی دارد. بطور کلی می توان گفت که برای آبیاری قطره ای تعداد درختان سیب می تواند از 120 تا 1500 اصله در هکتار متغییر باشد. اگر از نظر چیدن مشکلی نباشد درخت سیب را می توان در ردیفهای مضاعف کشت نمود. آب مورد نیاز در آبیاری درخت سیب موضوعی است که در دنیا مطالعات زیادی درباره آن صورت گرفته است. بطور کلی می توان گفت 600 تا 1000 میلی متر بارندگی در سال برای رشد آن کافی است. مقدار آب مورد نیاز در آبیاری درخت سیب با توجه به تراکم و فاصله آنها بسیار متغییر است و بین 6/2 تا 26 متر مکعب در سال برای هر درخت می باشد. حداکثر مقدار مصرف روزانه آب درخت نیز تابع شرایط آب و هوایی، گسترش شاخه و برگ، تراکم درختان و غیره می باشد. در هر حال می توان حداکثر مصرف را 25 تا 200 لیتر در روز برای هر درخت در نظر گرفت

آبیاری درخت سیب

هندوانه یک گیاه فصل گرم می باشد و نسبت به گرما بیشتر از گیاهان تیره کدوییان مقاوم است. هندوانه مخصوص مناطقی است که دارای تابستان طولانی و گرم هستند از این رو تابستان های خشک یا نسبتا مرطوب برای آن مناسب می باشد. شیوع بیماری هایی که به برگ حمله می کنند در نواحی مرطوب بیشتر از نواحی خشک است در مناطقی که طول دوره گرما کمتر از 120 روز است باید از مدل هایی استفاده کرد که زود رس باشند در غیر این صورت میوه نارس باقی می ماند و شیرین نمی شود.

معرفی گیاه هندوانه کشاورزی آبیاری نوار تیپ

هندوانه گیاهی است که بومی مناطق گرم آفریقا می باشد و در قرن شانزدهم وارد قاره اروپا شد

این گیاه یک ساله و علفی است، سیستم ریشه ای این گیاه قوی و کامل است و از ریشه های فرعی و تارهای کشنده تشکیل شده است. قطر ریشه اصلی در قطور ترین قسمت آن 1 تا 5/1 سانتیمتر است. ریشه هندوانه به صورت عمقی رشد می کند و در بعضی خاکها تا عمق 1 متر هم پیش می رود. سیستم ریشه ای این بوته 7 تا 10 مترمکعب حجم خاک را فرا می گیرد.

معرفی گیاه هندوانه کشاورزی آبیاری نوار تیپ
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب