شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب هیدرولیک کانال های باز به قلم دکتر سید محمود حسینی و دکتر جلیل ابریشمی از اعضای هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در 13 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

ویرایش دوم کتاب مشتمل بر چهار بخش است که سیزده فصل کتاب را تشکیل می دهند. این بخش ها به ترتیب قوانین اساسی حاکم بر جریان های آزاد، جریان های دائمی در کانال های باز، هیدرولیک سازه های مرتبط با جریان های آزاد و جریان های غیر دائمی در کانال های باز را شامل می شوند.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب زهکشی به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل ترجمه و تدوین شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

متن فارسی این کتاب از زمان انتشار که بیش از چند سال از آن نمی گذرد پنج بار تجدید چاپ شده است که نشان از استقبال دانشجویان و کارشناسان عزیز از آن دارد. در چاپ ششم تصمیم گرفته شد که ویرایش جدیدی از آن ارائه شود و برخی از کاستی های آن رفع شود.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی به قلم دکتر امین علیزاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

هدف از نوشتن این کتاب، که چاپ اول آن در سال 1367 منتشر گردید، آن بود تا مطالب درسی مورد نیاز دانشجویان رشته های مهندسی عمران، آبیاری، زمین شناسی، جغرافیا و دیگر کسانی که درس هایی را در زمینه هیدرولوژی می گذرانند بصورت مدون ارائه شده باشد.

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب