شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات داشگاه صنعتی سجاد به چاپ رسیده است.

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه منطبق بر نیازهای درسی دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب در دروس طراحی سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار تدوین شده است. اما مطالب به نحوی است که برای مهندسان آبیاری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد نیز قابل استفاده باشد.

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب