کتاب تولید گیاهان دارویی اصول و مبانی ، گیاه شناسی جلد اول به قلم ” دکتر سعید دوازده امامی ” عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان نگاشته شده و نشر ” تاک ” آن را منتشر کرده است . کتاب حاضر مشتمل بر 207 صفحه در 9 فصل است .

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب