شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب علوم و تکنولوژی بذر توسط دکتر سید محمد رضا سیفی ( عضو هیئت علمی دانشگاه ) ، فاطمه برکتی ( دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ) ، وحید علیزاده ( دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ) ، عضو هیئت علمی دانشگاه ) و فاطمه صابری ( دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی ) به رشته تحریر در آمده و نشر تاک آن را منتشر کرده است . این کتاب شامل 205 صفحه در 5 فصل است .

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب علف های هرز و کنترل آن ها به قلم محمدرضا سیفی، بابک پیکرستان و مرضیه کلهر در 4 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر اطلس رنگی از 70 گونه رایج در کشور به معرفی اصول علم علف های هرز می پردازد و در دو جلد حاضر شده است. در جلد اول به مباحث کلی در زمینه 70 گونه علف هرز پرداخته شده است و در جلد دوم با دیدی اختصاصی تر علف های هرز مهم مزارع مختلف معرفی شده است. طبیعی است توصیف جنبه های مختلف علم علف های هرز در دو جلد کتاب مقدور نیست ولی سعی شده است مباحث اصلی و اولویت دار در آن مطالعه و بررسی شود. این کتاب می تواند برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کشاورزی مفید واقع شود.

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب