شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب پرورش ، تکثیر و نگهداری کاکتوس ها و گیاهان گوشتی توسط معصومه استکی ( کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) ، محمد باقر مشتاقیان ( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان ) ، مجتبی حق شناس ( کارشناس ارشد کشاورزی و مدرس دانشگاه ) نگاشته شده و نشر ” تاک ” آن را منتشر کرده است .کتاب مشتمل بر 128 صفحه در 3 فصل است .

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد پنجم این مجموعه در خصوص گل های آپارتمانی برگ زینتی، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (ساکولنت ها) می باشد که در 4 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد چهارم این مجموعه در خصوص گل های آپارتمانی برگ زینتی، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (ساکولنت ها) می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد سوم این مجموعه در خصوص گل های شاخه بریده و گل های پیازی می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد دوم این مجموعه در خصوص گل های فصلی فضای آزاد و گیاهان پوششی – چمن ها می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در 1395 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد اول این مجموعه در خصوص گل کاری عمومی و باغ شیشه ای (تراریوم) می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب اصول ازدیاد و تکثیر گیاهان زینتی به قلم محمد باقر مشتاقیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان، مهندس معصومه استکی، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان و دکتر بابک خیام باشی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در 13 فصل نگاشته شده است و در سال 1394 توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب