شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

فن آوری های جدید، صنعت کشاورزی را مانند هر صنعت دیگری تغییر داده یا در حال تغییر آن هستند. از میان فن آوری ها، حسگرها یا سنسورهای هوشمند نقش به سزایی را به میزان کمتری در زمان حال و سهم بیشتری در آینده کشاورزی بازی خواهند کرد. حسگرها می توانند در کلیه مراحل تولید ، […]

فناوری های جدید کشاورزی – حسگرها
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب