شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

هرس زیتون نسبت به هرس درختان خزان دار نظیر گلابی، هلو، سیب و … متفاوت است. مفهوم هرس در زیتون تنها به قطع شاخه های درختان ختم نمی شود و دامنه ی وسیع تری از عملیات تنک کردن و حذف قسمت های مختلف زیتون را شامل می شود. در هرس زیتون زمانی که از قیچی […]

هرس زیتون چگونه است؟
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کشاورزی ارگانیک

کتاب پرورش و تولید زیتون ارگانیک توسط پاول، ام. واسن نگاشته شده است و در سال 1394 توسط محمد هادی میرزاپور و محمد رضا نایینی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم ترجمه شده است.

کتاب حاضر، دستورالعمل تولید زیتون ارگانیک در مورد چگونگی تولید زیتون به روش ارگانیک، جزییات تولید را به پرورش دهندگان ارایه می دهد. این کتاب در مورد مباحث تولید، کنترل آفات، فرایند تبدیل و ثبت و گواهی ارگانیک سخن می گوید.

در کتاب حاضر، سعی شده تا مسایل عمومی و کلی در خصوص فلسفه ی کشت ارگانیک زیتون، آفات و بیماری های آن و نیز روش های مهار ارگانیک آن ها، مراحل ثبت و گواهی ارگانیک و مسایل تغذیه ای زیتون بحث شود.

کتاب پرورش و تولید زیتون ارگانیک کشاورزی ارگانیک آبیاری زیاون
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب