شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

گرچه برای کنترل بحران آب و جلوگیری از فرو افتادن بیشتر آب های زیرزمینی راه حلی به جز کاهش برداشت ها نیست، اما در پاسخ به تقاضای روزافزون آب (در شرایط کمیابی آب) بایستی مصارف بهینه گردند. در کشور ما بیش از 90% از آب به صورت تبخیر و تعرق در کشاورزی و فضاهای سبز شهری به مصرف می رسد. بنابراین مدیریت برداشت، کاربرد و مصرف آب در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در این شرایط دارد.

کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب زهکشی به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل ترجمه و تدوین شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

متن فارسی این کتاب از زمان انتشار که بیش از چند سال از آن نمی گذرد پنج بار تجدید چاپ شده است که نشان از استقبال دانشجویان و کارشناسان عزیز از آن دارد. در چاپ ششم تصمیم گرفته شد که ویرایش جدیدی از آن ارائه شود و برخی از کاستی های آن رفع شود.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب چای کاشت، داشت، برداشت توسط دکتر مهدی شریفانی و دکتر خدایار همتی در 13 فصل ترجمه شده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

پیشگفتار نویسنده

خوشبختانه هم اکنون متخصصان علاقمند به چای در سازمان تحقیقات چای کشور و همراه با آنان محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در پی این هستند تا با اصلاح و کشف شیوه های نوین تکثیر و اصلاح و روش های داشت مطلوب و فرآوری، معضلات این محصول را حل نمایند. تشکیل سازمان های حمایتی از چای که در چاپ کتاب، برگزاری کارگاه آموزشی و همایش های مربوطه مساعدت نماید می تواند به رونق و توسعه چای کمک نماید. ارتباط با سازمان های بین المللی چای و انتقال نتایج به چایکاران محترم می تواند از راهکارهای دیگر توسعه چای باشد. امید است این کتاب به رونق و توسعه چای کشور کمک نماید.

کتاب چای کاشت، داشت، برداشت
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب