شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

خاک ورزی مرسوم یا همان شخم ، عملیاتی است که خاک را خرد، نرم و برگردان می کند و آن را حتی الامکان ازعلف های هرز رها می سازد و می تواند بستر بذر را آماده کند. شخم می تواند ریشه علف هرز را ببرد یا آن را به زیر خاک دفن کند. هدف از […]

بهترین زمان برای شخم زدن زمین
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب