شاخه اصلی: مقالات
گروه: صنعت و ایمنی

افت فشار و دما از مسائل مهمی است که هنگام استفاده شبکه های آبرسانی باید به آن توجه ویژه داشت. این دو مقوله می توانند هم از جنس لوله ها و اتصالات و هم از شکل چیدمان لوله ها هنگام لوله کشی تاثیر بپذیرند. به معنی که از طرفی جنس ماده سازنده لوله ها رابطه […]

ه غشای لوله افت فشار افت دمای آب لوله پروپیلن جنس لول
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب