شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

 شابج یا راتون یک محصول با ارزش و کم رنج است که از باقیمانده خوشه های برنج حاصل می شود . این محصول دارای مزیت های فراوانی است هم از لحاض غذایی و هم از لحاض اقتصادی. ارزش غذایی آن تفاوت چندانی با محصول اصلی و اولیه برنج ندارد. این زراعت یکی از راه های […]

میزان مصرف کود در کشت دوم و راتون برنج - پیشنهادات دکتر محمدیان محقق بخش خاکشناسی موسسه تحقیقات برنج کشور
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

 انتخاب دانه برنج باید به چه نحوی صورت گیرد ؟ کیفیت دانه چه تاثیری بر فرایند رشد و میزان برداشت محصول خواهد گذاشت؟ آماده سازی زمین جهت کاشت برنج چگونه صورت می گیرد؟ کیفیت و انتخاب دانه  دانه برنج یک محصول زنده است که قرار است رشد پیدا کرده و محصول جدید از آن شکل […]

برخی از نکاتی که هنگام کاشت برنج باید به آنها توجه نمود:
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب