شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

خاک ورزی مرسوم یا همان شخم ، عملیاتی است که خاک را خرد، نرم و برگردان می کند و آن را حتی الامکان ازعلف های هرز رها می سازد و می تواند بستر بذر را آماده کند. شخم می تواند ریشه علف هرز را ببرد یا آن را به زیر خاک دفن کند. هدف از […]

بهترین زمان برای شخم زدن زمین
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب زبان تخصصی دانشجویان مهندسی آب به قلم دکتر جهانگیر عابدی کوپایی، استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندس مصطفی گودرزی در 6 بخش و 26 در درس نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

کتاب زبان تخصصی مهندسی آب اولين كتاب تخصصی زبان انگليسی در حوزه مهندسی آب برای دانشجویان و محققین اين رشته می باشد. با مطالعه این کتاب که متون و تصاویر آن از منابع معتبر علمی گردآوری شده است خواننده می تواند همزمان توانایی خود را در خواندن و نوشتن متون تخصصی بهبود بخشد.

کتاب زبان تخصصی مهندسی آب
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب روش های محاسباتی در مدلسازی مهندسی آب با استفاده از نرم افزار MATLAB به قلم دکتر مخمد شایان نژاد، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان در 11 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

در فصول ابتدایی این کتاب، روش های انفصال جملات دیفرانسیلی، روش های حل معادلات و دستگاه معادلات و پس از آن روش های حل معادلات دیفرانسیلی تشریح شده است. به علت اینکه محاسبات بسیار حجیم است، نیاز به یک زبان برنامه نویسی می باشد که در این کتاب از نرم افزار MATLAB استفاده شده که در اولین فصل کتاب معرفی می شود.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی) به قلم دکتر عبدالمجید رضایی (استاد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) و دکتر سید علی محمد میرمحمدی میبدی (استاد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) در 18 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب پاسخ های گیاه به تنش خشکی آثار و سازوکارهای مقاومت به قلم دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، دکتر پوراندخت گلکار و دکتر مریم گل آبادی در در 4 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

کتاب پاسخ های گیاه به تنش خشکی آثار و سازوکارهای مقاومت حاوی بخشی از دانش موجود در زمینه فیزیولوژی تنش خشکی و نتایج تعداد زیادی از تحقیقات انجام شده در دنیا می باشد. مطالب کتاب می تواند دسترسی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و محققین کشاورزی به روش های علمی و تجارب دسته بندی شده دانشمندان را آسانتر کند.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب جنبه هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش) به قلم دکتر سید احمد خاتون آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در 6 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

«از اندیشه تا کنش» برای ستیابی به توسعه پایدار راهی به درازای عمر چندین نسل را می طلبد. سعی این کتاب بر آن است تا اندیشیدن هدفمند به توسعه پایدار را در میان گروه های گوناگون جامعه دامن زند. با این حال فصل های کتاب با دو رویکرد نظری و عملی تدوین یافته اند، به گونه ای که مبانی فکری و فلسفی در کنار راهکارهای عملی در زمینه های مرتبط با توسعه پایدار و نیز توسعه انسانی ارائه شوند.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود-سم-آفات

کتاب توصیه های کودی در گندم در 3 فصل به شرح زیر تنظیم گردیده است:

فصل اول) تعیین کود مورد نیاز گندم، عوامل مؤثر در رشد و نمو گندم، خاک مناسب و آب مورد نیاز گندم

فصل دوم) کوددهی و اهمیت توصیه های کود و نیاز غذایی گندم

فصل سوم) مدلسازی توصیه هایی کودی در گندم و ترکیب عناصر غذایی در کودهای معدنی

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب اصول و مبانی زراعت به قلم دکتر محمدرضا خواجه پور، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در 21 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

تولید گیاهان زراعی بر اساس جداولی مشتمل بر شرایط مطلوب رشد آن ها، روش کاشت، میزان کود، حرارت مطلوب جوانه زدن و سبز شدن، دور آبیاری، علف کش های قابل استفاده، آفات و امراض محصول، تاریخ و روش برداشت، تناوب زراعی پیشنهادی و غیره موفقیت آمیز نخواهد بود. شناخت دقیق کلیه عوامل مؤثر بر رشد گیاه، تشخیص صحیح کیفیت و کمیت این عوامل در منطقه مورد نظر و توانایی در انجام بهترین تلفیق آن ها با امکانات و وسایل زراعی موجود برای استفاده مؤثر از توان تولیدی گیاه و محیط و در نتیجه حصول بالاترین میزان ممکن عملکرد ضرورت دارد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب سیستم های خاک ورزی حفاظتی و داشت محصول به قلم دکتر سید احمد طباطبائی فر، مهندس لیلا ندرلو، مهندس پیام جوادی کیا و مهندس حسین شیرکوند در 5 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

کتاب سیستم های خاک ورزی حفاظتی و داشت محصول به عنوان راهنمای جهت تهیه بستر؛ کاشت و داشت محصول از نظر مدیریتی و حفاظت خاک تهیه گردیده و روش ها و سیستم های جدیدی را در زمینه خاک ورزی؛ کاشت و داشت تشریح نموده است.

کتاب سیستم های خاک ورزی حفاظتی و داشت محصول
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب مبانی نقشه برداری خاک به قلم دکتر محمدحسن صالحی (استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد) و دکتر حسین خادمی (استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) در 6 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

نویسندگان کتاب حاضر در طی چند سال تدریس تئوری و عملی این درس، تجربیات صحرایی و پژوهش های مختلف، سعی نموده اند کتابی فارسی به رشته تحریر در آورند تا با زبانی ساده تر، بتواند نیاز دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی و نیز تمامی افرادی را که نحوی با نقشه های خاک سر و کار دارند در بخش های تئوری و عملی برآورده سازد.

کتاب مبانی نقشه برداری خاک
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب